Dit is de website van: Trends Business Information
Ons postadres is: Raketstraat 50  – 1130 Bruxelles
Ons BTW-nummer is: 434.278.896

Praktijken toegepast voor de inzameling van gegevens door Trends Business Information bij het surfen op de website:

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw ‘domeinnaam’ en uw e-mailadres (in de mate van het mogelijke)
Wij houden de volgende informatie over u bij wanneer u onze website bezoekt:
* Uw ‘domeinnaam’ en uw e-mailadres wanneer u onze website bezoekt ;
* Uw e-mailadres wanneer u berichten/vragen op deze website verstuurt;
* Uw e-mailadres wanneer u via e-mail met ons contact neemt;
* Alle informatie betreffende de pagina’s van andere websites via dewelke u toegang hebt gekregen tot onze website;
* Alle informatie betreffende de pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd;
* Alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven (b.v. in het kader van vragen naar informatie en/of inschrijvingen op deze website);Deze informatie wordt gebruikt om:
* uw vragen te beantwoorden
* u op de hoogte te houden over de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten
* de inhoud van onze website te verbeteren;
* De informatie wordt alleen voor intern gebruik aangewend en wordt niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Gebruik van ‘cookies’

(Wij herinneren eraan dat een cooky een klein bestandje is dat door een Internetserver wordt verstuurd en dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het houdt de gegevens van de bezochte Internetsite bij en bevat een aantal inlichtingen over dit bezoek).

Wij gebruiken ‘cookies’ om de vroegere activiteiten op de website te registreren en bij een volgend bezoek een betere service te kunnen aanbieden.Betrekkingen met de reclame-agentschappen op het Internet
Wij hebben geen partnerschap aangegaan en onderhouden geen speciale relaties met reclame-agentschappen op het Internet.

Veiligheid

Wij hebben reeds passende veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijziging van de informatie die wij op onze website ontvangen tegen te gaan;

Mededelingen per e-mail en per post

Indien u uw e-mailadres of uw postadres vrijwillig meedeelt via het Internet,
– kunt u van ons periodieke mailings krijgen met informatie over onze producten en diensten of over toekomstige evenementen. Indien u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons nemen op het bovenvermelde adres.
– kunt u mailings van andere bedrijven of organisaties ontvangen waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons nemen op het bovenvermelde adres.
NB: vergeet niet ons uw juiste naam alsook uw correct gespelde adres mee te delen. Wij verbinden ons ertoe om uw gegevens te verwijderen.

Mededelingen per telefoon

Indien u ons uw telefoonnummer via het Internet of via e-mail meedeelt:
– kunt u een telefonische oproep krijgen van ons bedrijf om u informatie over onze producten, diensten of toekomstige evenementen mee te delen. Indien u dergelijke oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons nemen op het bovenvermelde adres.
– kunt u een telefonische oproep krijgen van andere bedrijven of organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dit niet wenst, kunt u contact met ons nemen op het bovenvermelde adres.

Robinson-lijst

Indien u niet langer mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te krijgen van eender welk bedrijf, kunt u contact nemen met de Dienst Robinson van de Belgische Vereniging voor Direct Marketing (gratis telefoonnummer 0800-91 887, per post: BVDM, Robinson-lijst, Buro & Design Center, Heizelesplanade B46, 1020 Brussel, of on-line: www.robinsonlist.be).
Trends Business Information is lid van de Belgische Vereniging voor Direct Marketing en heeft zich ertoe verbonden om haar deontologische code en de Robinson-lijst na te leven.

Toekomstig gebruik

Ons bedrijf zou de informatie kunnen gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in onze polis “persoonlijke levenssfeer” zijn voorzien. In dit geval zullen wij contact met u nemen alvorens uw gegevens voor deze nieuwe gebruiksdoeleinden aan te wenden om u te laten weten welke de wijzigingen zijn van ons reglement ter bescherming van de persoonsgegevens en u de mogelijkheid te bieden om te weigeren aan deze nieuwe gebruiksdoeleinden deel te nemen.

Toegangs- en correctieprocedure

Op verzoek bieden wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die op hen betrekking heeft. Indien u toegang wenst te hebben tot deze informatie, kunt u contact met ons nemen op het bovenvermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze website de mogelijkheid om de onjuistheden van de informatie die op hen betrekking heeft te corrigeren, behalve wanneer deze van een officiële bron afkomstig is, in welk geval Trends Business Information naar deze officiële bron zal verwijzen. Indien u de informatie wenst te corrigeren die op u betrekking heeft, neem dan contact met ons op het bovenvermelde adres.

Naleving van de polis “persoonlijke levenssfeer”

Indien u van mening bent dat onze website onze polis “persoonlijke levenssfeer”, zoals deze is beschreven, niet naleeft, dan kunt u contact nemen met:
* ons bedrijf zelf op het bovenvermelde adres en telefoonnummer;
* Met het Comité van Toezicht van de ABMD (per e-mail via privacy@bdma.be of per brief op het adres: Buro & Design Center, Heizelesplanade B 46, 1020 Brussel);
* De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)